Làm cho bất kỳ quá trình kinh doanh auditable.

Taraxa của giả mạo kiểm tra đăng nhập đảm bảo quá trình hoàn thành minh bạch và trách nhiệm.

Loại bỏ sự nhầm lẫn, chậm trễ và tranh chấp.

Được hỗ trợ bởi một đăng nhập Immutable kiểm toán, tất cả mọi người có thể trở lại kinh doanh thực tế thay vì bị sa lầy bởi những người đã nói/đã làm những gì và khi nào.

Không có đau đầu tuân thủ hơn.

Các kiểm toán quy định trở nên dễ dàng khi các quy trình quan trọng của bạn có thể được kiểm tra nhanh chóng và minh bạch.

Được xây dựng trong chuỗi quyền nuôi con trong tất cả các giao dịch kinh doanh.

Với mã hóa-đảm bảo danh tính và immutably-đăng nhập tay-off quá trình, tất cả các giao dịch kinh doanh được giữ trách nhiệm minh bạch.