Marinate tiên phong ngôn hợp tác.


Luồng công việc nhanh hơn và hợp tác đơn giản từ sự thoải mái của ứng dụng yêu thích của bạn! 

Marinate giao dịch kinh doanh, lớn & nhỏ.Theo dõi các giao dịch của tất cả các kích cỡ-

từ các thỏa thuận bắt tay và thay đổi đơn đặt hàng, để xử lý đăng ký và hợp đồng chính thức.


Không lộn xộn hơn, nhầm lẫn, trì hoãn hoặc tranh chấp.

Tất cả các hồ sơ ướp được hỗ trợ bởi một Nhật ký nhẹ, có thể mở rộng và đầy đủ, cho tất cả các bên liên quan sự tự tin để tiếp tục làm việc trên các doanh nghiệp, chứ không phải là quá trình.

Tiếp tục sử dụng ngăn xếp ứng dụng hiện tại của bạn.

Xây dựng sự đồng thuận thông qua đăng ký mã hóa thi hành, tất cả mà không cần rời khỏi ứng dụng yêu thích của bạn!