Cộng tác tự tin. Bất cứ nơi nào, từ bất kỳ ứng dụng. 

Đừng để sự phức tạp, sự nhầm lẫn và ứng dụng phân mảnh đứng trong cách, cộng tác và giám sát tiến độ tự tin với các nhóm của bạn.


Làm việc cùng nhau, tiếp tục sử dụng các công cụ yêu thích của bạn

Kéo các thành viên trong nhóm và các bên liên quan trên bất kỳ ứng dụng nào để đăng xuất trên các thỏa thuận và cột mốc nghiêm trọng.


Theo dõi các dấu hiệu-offs với sự tự tin.

Mỗi đăng ký, từ chối, hoặc bình luận được ký điện tử và sao lưu với một Nhật ký kiểm toán rất đáng tin cậy, không cần phải theo dõi, không có sự nhầm lẫn nào.


Giám sát các mốc quan trọng và tiến bộ một cách dễ dàng

Tất cả các tương tác, thỏa thuận và đăng ký quan trọng của bạn trên màn hình duy nhất, giám sát chưa bao giờ dễ dàng như vậy.